0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.2.2017
 Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      07.03.2017 godz. 12:26

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 1.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku obory na terenie gospodarstwa rolnego do maksymalnej możliwej obsady wynoszącej po rozbudowie dla całego gospodarstwa 182,85 DJP na działce nr ewid. 751/1, obręb Baszków, gmina Zduny”.


Zduny, dnia 7.03.2017 r.

OŚ.6220.2.2017

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 1 marca 2017 roku na wniosek Inwestora: Państwa Beata, Tomasz Stróżyńscy zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr OŚ.6220.2.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku obory na terenie gospodarstwa rolnego do maksymalnej możliwej obsady wynoszącej po rozbudowie dla całego gospodarstwa 182,85 DJP na działce nr ewid. 751/1, obręb Baszków, gmina Zduny”.

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl