0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot: Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach - dla obiektu Zespołu Szkół w Zdunach.
 Rafał Markowski      09.03.2017 godz. 23:38


UZP:Ogłoszenie nr 39828 - 2017 z dnia 2017-03-09 r.

Zduny: Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach – dla obiektu Zespołu Szkół w Zdunach.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 551-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zduny, krajowy numer identyfikacyjny 53112800000, ul. ul. Rynek  2, 63760   Zduny, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 627 215 001, faks 627 215 243, e-mail zampub@zduny.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zduny.bip.cc

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach – dla obiektu Zespołu Szkół w Zdunach.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

DG.271.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach” jest realizowana w ramach inwestycji ujętej w budżecie Gminy Zduny. Przedmiot zamówienia obejmują roboty termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół w Zdunach ul. Łacnowa 26, a w szczególności wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. ( grzejniki wraz z pionami instalacyjnymi ) zmianę sposobu ogrzewania kotłowni, polegającą na zmianie pieców miałowo -węglowych na piece gazowe oraz wymianę opraw oświetleniowych na LED. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlany, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa, kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Opracowanie ewentualnych projektów wykonawczych należy do Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45324000-4, 45453100-8, 45421100-5, 45453000-7, 45312310-3, 45261000-4, 45233222-1, 45261900-3, 45410000-4, 45262120-8, 45311200-2, 45111220-6, 45330000-9,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1490052.24
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Przedsiębiorstwo Budowlane STABOX Spółka Jawna Stanisław Toczkowski ,  biuro@stabox.pl,  ul. Krotoszyńska 48,  63-400,  Zacharzew,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1832764.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1832764.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2405872.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl