0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na nieruchomości (...) położonych w m. Chachalnia gmina Zduny, dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszorowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 5165P Zduny-Chachalnia.
 Rafał Markowski      09.03.2017 godz. 23:47


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 08 marca  2017 roku na podstawie przepisów Ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm./ została wydana decyzja nr GT.6733.21.2016/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego na  nieruchomości składających się z działek oznaczonych   nr ewid.  1486, 83/1, 1484/9, 1484/8, 1477/1, 88/1, 91/3, 92/1, 93/1, 760, 94/3, 264, 742, 1476/1, 1482/2  położonych   w m. Chachalnia gmina Zduny , dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 5165P Zduny m- Chachalnia.

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art. 53 w/w ustawy.

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.

Burmistrz Zdun
 /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl