0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zapytanie ofertowe: "Zakup dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych"
 Alicja Drejkarz-Ostój      10.03.2017 godz. 8:24


Zduny, 10.03.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Zduny  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 "Zakup dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa i montaż dwóch jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych ze stali nierdzewnej o wymiarach 80x120 cm wraz z konstrukcją do montowania w gruncie ze stali nierdzewnej dla projektu pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach”. Tablice oraz konstrukcja winny być wykonane w sposób zapewniający ich trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne w tym: opady deszczu, śniegu, gradu, nadmiar nasłonecznienia, wiatru itp..
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
 3. Tablice muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”. Wzór tablicy znajduje w się w „Karcie wizualizacji WRPO na lata 2014-2020”. Dokumenty stanowią załącznik nr 3 do zapytania.
 4. Na tablicy wykonawca zamieści następujące informacje:

Tytuł projektu: Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Beneficjent: Gmina Zduny

 1. Przed produkcją wykonawca prześle Zamawiającemu projekt tablicy do akceptacji.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Termin wykonania usługi – 14 dni od udzielenia zamówienia.
 2. Sposób przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzach  stanowiących załączniki do niniejszego zapytania i która winna być:

 1. opatrzona pieczątką firmową,
 2. posiadać datę sporządzenia,
 3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 4. podpisana czytelnie przez wykonawcę,

     

 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
  3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
 2. Miejsce i termin składania ofert.
 1. Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny w zamkniętej kopercie  z dopiskiem  „Zakup dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych” lub przesłać ofertę drogą elektroniczną,  na adres email: zduny@zduny.pl do dnia 20.03.2017 r. godz. 12.00.
 2. Oferty złożone po tym  terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie  nastąpi dnia  20.03.2017 r. w pokoju nr 101 o godz. 12.30.

 1. Wyjaśnienie.

Wyjaśnień w sprawach dotyczących prowadzonego niniejszego zapytania ofertowego udziela zastępca Burmistrza Zdun Miłosz Zwierzyk pod numerem telefonu 62 721 50 01 w godz. 07.00 -15.00 poniedziałek – piątek.

 

 1. Ocena ofert i jej kryteria:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium cena – 100%.

a) kryterium cena

 

Pi (C) =  Cmin Ci  • Max (C)

gdzie:

Pi (C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena  spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";

Max (C)

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

 

 1. Inne postanowienia dotyczące zapytania ofertowego.
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Kodeksu Cywilnego i procedur wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Zdunach.
  2. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. (wzór oświadczenia określony w załączniku nr 3).

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany warunków udziału w postępowaniu przed upływem terminu składania ofert.
 2.  zamknięcia postępowania bez wybierania oferty w przypadku przekroczenia kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na zamówienie.

                                                                                                                                           

                                                                                                                                             /-/ Miłosz Zwierzyk
                                                                                                                                         Zastępca Burmistrza Zdun

 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 - karta wizualizacji tablicy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl