0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 1090 SDR 11 Dz. 63 (Dz.: 781/1, 248/39)
 Rafał Markowski      06.06.2017 godz. 18:25

Burmistrz Zdun informuje, że toczy się postepowanie  w sprawie wydania  decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej  średniego ciśnienia PE 1090 SDR 11 Dz. 63 na działkach położonych w m.  Chachalnia  gmina Zduny, oznaczonych nr ewid. 781/1, 248/39 .OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm./

Burmistrz Zdun  Informuje, że toczy się postepowanie  w sprawie wydania  decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej  średniego ciśnienia PE 1090 SDR 11 Dz. 63 na działkach położonych w m.  Chachalnia  gmina Zduny, oznaczonych nr ewid. 781/1, 248/39 .

Postepowanie wszczęte zostało w dniu 16.02.2017 roku na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań reprezentowana przez Pełnomocnika Firmę Instalacyjno – Budowlaną Jerzy Czwordon ul. Powstania Listopadowego 20 63-400 ostrów Wielkopolski.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2 pokój 213, od poniedziałek – wtorek-czwartek – piątek w godzinach od 800 do 1400 , środa od 900 – 1600   zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

Zduny, dnia 06 czerwca 2017 roku

Burmistrz Zdun
/-/ Tomasz Chudy 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl