0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.6.2017
 Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      06.11.2017 godz. 11:30

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 2.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zdunach”, dz. nr 2616/2, gmina Zduny.


Zduny, dnia 6.11.2017 r.

OŚ.6220.6.2017

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 3 listopada 2017 r. na wniosek Inwestora: Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”, ul. Kołłątaja 7, 63700 Krotoszyn, w imieniu którego wystąpił Pan Piotr Sadowski, Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. J., ul. Stachury 9, 63000 Środa Wlkp. zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr OŚ.6220.6.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zdunach”, dz. nr 2616/2, gmina Zduny.

   Z-ca Burmistrza Zdun

/-/ mgr Miłosz Zwierzyk

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl