0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 743/3 w m. Chachalnia , dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 Dz 63
 Magdalena Poprawska      07.11.2017 godz. 9:09


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23  / oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1073/

 

BURMISTRZ ZDUN

informuje, że w dniu  07 listopada   2017 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości  oznaczonej   nr ewid.  743/3   w m.  Chachalnia,  dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 Dz 63.

Zawiadamia się, że w  terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach ul. Rynek 2 pokój 213,  od poniedziałek  – wtorek – czwartek - piątek w godzinach od 8 00 do 1400 , środa od 900 do 1600 zapoznać się  z aktami sprawy w/w inwestycji a także  wypowiedzieć  się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

 

                                                                                                                                  Burmistrz  Zdun

                                                                                                                            /-/ Tomasz Chudy

 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl