0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Burmistrz Zdun ogłasza konsultacje społeczne projektu "Programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"
 Alicja Drejkarz-Ostój      13.11.2017 godz. 9:51


Burmistrz Zdun informuje o wydaniu zarządzenia Nr 249/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku w  sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Zarządzenie nr 249/2017
Burmistrza Zdun

z dnia 13 listopada 2017 roku

w  sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z przepisem art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

§ 2

Formą konsultacji jest opublikowanie:

  1.  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod:  adresem www.zduny.bip.cc,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdunach pod adresem www.zduny.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach projektu Programu, o którym mowa w §1.

§ 3

Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od dnia 13.11.2017r. do dnia 20.11.2017r. Projekt „Programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

  1. Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii i złożeniu uwag do treści projektu wymienionego w § 1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Zduny.
  2. Opinie i uwagi winny być wnoszone pisemnie na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Należy składać je do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zdunach, pok. nr 111, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny lub przekazać drogą elektroniczną na adres zduny@zduny.pl w terminie określonym w § 2.
  3. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 5

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny zatrudniony na stanowisku ds. administracyjnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                            Burmistrz Zdun
                                                                                                                                         mgr Tomasz Chudy

 

zał. nr 1 do zarządzenia 249/2017 - projekt "Programu współpracy (...)"

zał. nr 2 do zarządzenia 249/2017 - formularz konsultacji społecznych

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl