0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZDUNACH
 Alicja Drejkarz-Ostój      27.12.2017 godz. 12:21


OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZDUNACH

                                                                                                                    Zduny, 27.12.2017 r.

          

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.), § 2 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 3167) oraz § 1 zarządzenia nr 256/2017 Burmistrza Zdun z dn. 01 grudnia 2017 r. ws. powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Burmistrz Zdun informuje o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgodnie z treścią wyżej wskazanej uchwały Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Zdunach, dwóch przedstawicieli Burmistrza Zdun oraz pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Zduny.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokonują zgłoszenia kandydata udzielając rekomendacji. Każda organizacja może zgłosić lub udzielić rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi. Zgłoszenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji danej organizacji. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Gminnej następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w zarządzeniu nr 256/2017 Burmistrza Zdun z dn. 01.12.2017 r. oraz § 6 uchwały nr XVIII/124/2016 ws. trybu powoływania członków Gminnej Rady:

  1. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata,
  2. inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności, w szczególności: aktualny statut lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdunach do 10.01.2018 r. do godz. 14:00 lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Miejskiego w Zdunach: ul. Rynek 2, 63-760 Zduny. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zdunach. Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić adnotację: „Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego”. Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne (brak jakiegokolwiek załącznika) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Wyboru członków Rady Działalności Pożytku Publicznego wskazanych przez organizacje pozarządowe dokonuje sektor pozarządowy zgodnie z procedura wskazaną w § 8 uchwały.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach.

 

                                                                                                                                         Z-ca Burmistrza Zdun

                                                                                                                                         /-/ Miłosz Zwierzyk

 

1. UCHWAŁA NR XVIII/124/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2. Zarządzenie Nr 256/2017 Burmistrza Zdun z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru formularza zgłoszeniowego na kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZDUNACH

 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl