0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej
 Alicja Drejkarz-Ostój      28.02.2018 godz. 12:37


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073  ze zm.)

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu  28 lutego 2018  roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach o numerach ewid.: 964/1, 965/16, 965/10 obręb Zduny, gmina Zduny.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, pokój 213, od poniedziałek – wtorek - czwartek – piątek w godzinach od 800-1400, środa 900-1600  zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji, a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów. Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

                                                                                                                               Burmistrz Zdun

                                                                                                                            /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl