0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2626/8 (okolica ul.Witosa)
 Rafał Markowski      17.04.2018 godz. 21:34


GR.6840.6.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)  oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)  Burmistrz Zdun ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny.

Adres i oznaczenie nieruchomości:

Obręb:               Zduny-miasto
Arkusz mapy:   7
Nr działki:         2626/8
Powierzchnia:   0,0882ha
Użytek:             Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
Nr KW:             KZ1R/00036907/3
Właściciel:        Gmina Zduny

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona  w terenach mieszkalnictwa rodzinnego i gruntów rolnych , posiada wjazd z ulicy Witosa w Zdunach,. Dojazd do nieruchomości stanowi droga gruntowa. Na dzień dzisiejszy brak uzbrojenia.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Na nieruchomość wydana została decyzja Burmistrza Zdun o warunkach zabudowy Nr GT 6730.85.2013 z dnia 14.11.2013 r. dla inwestycji polegającej na budowie trzech wolno stojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
Dział III i IV księgi wieczystej KZ1R/00036907/3 jest wolny od obciążeń.

Termin zagospodarowania nieruchomości: - nie określa się.

Forma i tryb zbycia: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu22 maja 2018 roku o godz. 1215 – sala sesyjna Urzędu Miejskiego   w Zdunach, ul. Rynek 2.

Cena wywoławcza prawa własności:  33.763,00 zł  +  23 % podatek VAT od zaoferowanej ceny
Wadium:    5.000,00 zł.

 

Warunki przetargu

WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17 maja  2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zdunach -  Bank Spółdzielczy w Krotoszynie nr konta 21 8410 1026 2003 0202 0169 0004.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień efektywnego wpływu wadium na wskazane konto. Tytuł wpłaty wadium winien wskazać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. A pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się nie później niż przed upływem  3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na podane przez uczestnika przetargu konto.

PRZETARG

1. W terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)  tj. byłego właściciela lub jego spadkobierców, pozbawionych prawa własności nieruchomości przez 5.12.1990 r.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  1. oryginału dowodu wpłaty wadium;
  2. dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
  3. osoby prawne  lub inne podmioty – dokumentu potwierdzającego status prawny (aktualny tj. wydany w okresie do trzech miesięcy przed przetargiem wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej) podmiotu oraz pełnomocnictwa z podpisem potwierdzonym notarialnie jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika  z odpisu KRS lub CEIDG.

3. Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wniosła wadium oraz spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

4. O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu tym, że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (§14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U.2014.1490 ze zm.)

5.  Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6.   Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.  Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia. Cena nabycia pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8.  Burmistrz Zdun zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Nabywca prawa własności: 
- ponosi koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Dodatkowych informacji udziela:
- Urząd Miejski, ul. Rynek 2 w godzinach urzędowania nr  tel. 62 7215001 wew. 24.
- Sprawę prowadzi Magdalena Krawczyk

Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Zdunach .


Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2626/8 (okolica ul.Witosa)


 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl