0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Magdalena Poprawska      18.05.2018 godz. 13:05


 OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1073  ze zm.)

 

BURMISTRZ ZDUN

Informuje, że w dniu  14 maja 2018  roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na wykonaniu sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 Dz 63 na działkach o numerach ewid. 200, 232/1, 232/2, 8/2, 8/1, obręb Chachalnia, gmina Zduny.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2 pokój 213, od poniedziałek – wtorek-czwartek – piątek w godzinach od 800 do 1400 , środa od 900 – 1600   zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

                                                                                          

                                                                                                                                Burmistrz Zdun

                                                                                                                            /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl