0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Zdunach
 Magdalena Poprawska      28.06.2018 godz. 10:51


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

BURMISTRZ ZDUN

Informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Zdunach” na działkach nr ewid. 2451/1 i 2445/1, obręb Zduny, gmina Zduny.  

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2 pokój 213, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 07:00- 15:00 oraz w środę 9:00- 17:00 zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

 

                                                                                                                           Burmistrz Zdun

                                                                                                                         /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl