0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego "Integracyjny Piknik NGO Subregionu kaliskiego i ich przyjaciół"
 Alicja Drejkarz-Ostój      09.08.2018 godz. 13:50


Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                            Zduny, 09 sierpnia 2018 r.

ul. Rynek 2

63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

Wspieranie integracji i zagospodarowania wolnego czasu, sportu i zapewnienia dostępu do sportu i zdrowego stylu życia osobom, rodzinom i społecznościom wraz z wzmacnianiem lub odzyskiwaniem zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających zapewnieniu kontaktów z otoczeniem; do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, seniorów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

pod nazwą:

„Integracyjny Piknik NGO Subregionu kaliskiego i ich przyjaciół”

 

Ofertę w dniu 09 sierpnia 2018 r. złożyło Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy w Zdunach.

Wartość wnioskowanej dotacji – 3000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100 złotych.

treść oferty - po kliknięciu w link

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl