0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Perzyce: nieruchomość rolna zabudowana położona w Perzycach 4, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 329 o pow. 0,5700 ha.Na podstawie art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147) oraz § 6 ust.1., § 15 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z2014, poz. 1490), w związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016, poz. 2052 z póżn. zm.) – Burmistrz Zdun ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Perzyce, stanowiącej własność Gminy.

Przedmiotem sprzedaży  jest nieruchomość rolna zabudowana położona w Perzycach 4, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 329 o pow. 0,5700 ha, w tym użytki i ich klasy wg danych z ewidencji gruntów: B- RIVa – 0,0800 ha, grunty orne- IVa – 0,0600 ha, łąki trwałe IV-0,4300, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00031760/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wywoławcza cena sprzedaży wynosi 61 934,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy o podatku od towarów i usług).

Wadium wynosi 9.000,-zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się 24 marca 2017 r. o godz. 900  w Urzędzie Miejskim w Zdunach , Rynek 2, pok.218.

Dla ww. nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zduny, nieruchomość stanowi tereny zagrodowe, a także niskich klas bonitacyjnych.

Dział III i IV księgi wieczystej KZ1R/00031760/5 jest wolny od wpisów.

 W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości nie wpłynęły wnioski roszczeniowe byłych właścicieli i nie toczy się postępowanie roszczeniowe w stosunku do w/w nieruchomości.

Zgodnie  z art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016, poz. 2052 z późn. zm) zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne ( do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego, zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych niżej dokumentów,  w podanym terminie i miejscu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
 2. posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
 3. co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie),
 4. mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położna jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z ta gminą.

Informacje dodatkowe:

1. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

 1. pracuje w tym gospodarstwie,
 2. podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

2. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub

2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym
z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3- letni staż pracy w rolnictwie, lub

4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

 1. Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
  1. podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
  2. prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
  3. była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
  4. wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub
  5. odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109),  określono:

 1. kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
 2. zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
 3. zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
 4. tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
 5. rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.

Rolnik indywidualny spełniający w/w warunki oraz zainteresowany udziałem  w przetargu, powinien w wymaganym terminie i miejscu złożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 UKUR), poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa – WZÓR 1; (w załączeniu ogłoszenia)
 2. w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt.  1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) -  WZÓR 1 A; (w załączeniu ogłoszenia)
 3. oświadczenie o posiadaniu stażu pracy w rolnictwie – WZÓR NR 2(w załączeniu ogłoszenia)
 4. oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - WZÓR 3 (w załączeniu ogłoszenia) wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.109). Dowodem  potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji  Szwajcarskiej;
 5. dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej od 5 lat, tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności.

Wyżej wymienione wzory dokumentów, można również pobrać w pokoju numer 213 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach , Rynek 2 .

Rolnicy indywidualni zainteresowani przetargiem, powinni złożyć w sekretariacie – pokój numer 111 Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, w terminie do dnia 17 marca 2017 roku do godz. 1400, aktualne – wystawione nie później niż na 3 m-ce przed datą przetargu, wymagane ORYGINAŁY dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości : PERZYCE”.

Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu lub lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wywieszona w dniu 20 marca 2017 roku do godz. 1400 na tablicy ogłoszeń (II piętro) Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2.

Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny, który w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wniósł wadium, stawił się na przetarg ustny (licytacja) oraz spełnia inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu. 

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu ( z podaniem numeru działki).Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 17 marca 2017 na rachunek bankowy nr

21 8410 1026 2003 0202 0169 0004 Gminy Zduny w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień efektywnego wpływu wadium na wskazane konto.

 Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych;

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości od 21 marca 2017 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 62 7215001 lub w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, pokój numer 213. 


» ZAŁĄCZNIKI «
Mapa poglądowa-lokalizacyjna dla działki nr 329
Dodany: 23.02.2017 godz. 0:15
 
Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami.
Dodany: 23.02.2017 godz. 0:15
 
Załącznik nr 2 - staż pracy w rolnictwie.
Dodany: 03.03.2017 godz. 9:20
 
Załącznik nr 3 - Posiadanie kwalifikacji.
Dodany: 03.03.2017 godz. 9:20
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Drobinska [insp. d/s rolnictwa]
Informacja opublikowana przez:
  dnia 22 2017 godz. 23:59
Liczba odsłon:
  449 od 22 2017 godz. 23:59  (średnio 1.93 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl