0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej na Chachalni
  Rafał Markowski      28.07.2016 godz. 23:41
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro na: Budowę budynku garażowego OSP w miejscowości Perzyce.
  Rafał Markowski      27.07.2016 godz. 22:27
 

Burmistrz Zdun informuje że w przedmiotowym postepowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Usługi Budowlano-Montażowe Bogdan Czajka, ul. Polna 59, 63-760 Zduny. Cena wybranej oferty wynosi 98 412,37 PLN /brutto/

 

 

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym  Organizacja wyjazdu integracyjno-turystycznego Integracja bez barier Szlak Piastowski w 1050 rocznicę Chrztu Polski  26 sierpnia 2016 r.
  Rafał Markowski      27.07.2016 godz. 22:26
 

Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, sportu i zdrowego stylu życia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin” pod nazwą: Organizacja wyjazdu integracyjno-turystycznego „Integracja bez barier” „Szlak Piastowski” w 1050 rocznicę Chrztu Polski – 26 sierpnia 2016 r.

 

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Rafał Markowski      26.07.2016 godz. 2:42
 

Burmistrz Zdun zawiadamia o przedłużeniu terminu powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 08.08.2016 roku. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania: Rozbudowa z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Baszków
  Rafał Markowski      20.07.2016 godz. 21:15
 

Burmistrz Zdun informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: ROSMOSIS-Wawrzyniak Sp. z o.o., 63-760 Zduny, Perzyce 46. (...)

 

Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko ds. administracyjnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  Rafał Markowski      20.07.2016 godz. 21:14
 

Informujemy, że w wyniku naboru na ww stanowisko do Urzędu Miejskiego w Zdunach oferty w wymaganym terminie złożyło 5 osób, w tym jeden kandydat nie spełnia wymogów formalnych.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko OŚ.6220.11.2015
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      20.07.2016 godz. 14:18
 

Burmistrz Zdun zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego o dwa budynki inwentarskie do łącznej maksymalnej obsady wynoszącej po rozbudowie 203 DJP, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 45/1, obręb Bestwin, gmina Zduny”.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - instalacja kontenera telekomunikacji na dz.2624.
  Rafał Markowski      15.07.2016 godz. 14:31
 

Burmistrz Zduny informuje, że w dniu 13 lipca 2016  roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości składającej się z działki  oznaczonej nr ewid. 2624 w m. Zduny dla inwestycji polegającej na instalacji kontenera dla urządzeń telekomunikacji użyteczności publicznej.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - linia NN - Konarzew
  Rafał Markowski      15.07.2016 godz. 14:23
 

Burmistr Zdun informuje, że w dniu  13 lipca  2016 roku wydał decyzję ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w celu zasilania budynków mieszkalnych.

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. - WSPÓLNY POMYSŁ  WSPÓLNE DZIAŁANIE  WSPÓLNY SUKCES.
  Rafał Markowski      13.07.2016 godz. 14:55
 

Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Budowanie lokalnego partnerstwa, wspierania inicjatyw społecznych ” pod nazwą: „WSPÓLNY POMYSŁ – WSPÓLNE DZIAŁANIE – WSPÓLNY SUKCES”.

 

OGŁOSZENIE o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Barbara Fornal      04.07.2016 godz. 11:12
 

Burmistrz Zdun  zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12.07.2016 r. do 01.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, ul. Rynek 2 pokój nr 24, w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Obwieszczanie Burmistrza Zdun w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dz. 757/1 w m. Baszków gmina zduny
  Barbara Fornal      01.07.2016 godz. 13:36
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Zduny zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Rozbudowa z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Baszków
  Barbara Fornal      01.07.2016 godz. 13:04
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl