0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI I SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIESIĄCU MAJU 2016
  Barbara Fornal      29.04.2016 godz. 10:16
 

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI I SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inw. celu publicznego: budowa stacji bazowej operatora P4: PLAY
  Rafał Markowski      28.04.2016 godz. 8:07
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu  27 kwietnia 2016  roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”  w Zdunach ul. Krotoszyńska, na działce oznaczonej nr ewid. 793/2.

 

Informacja Burmistrza Zdun o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki 1588.
  Rafał Markowski      28.04.2016 godz. 8:03
 

Burmistrz Zdun informuje, że dnia 25 kwietnia 2016 roku w siedzibie tut. Urzędu rozstrzygnięty został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej obręb miasto Zduny oznaczonej numerem ewidencyjnym 1588 o powierzchni 0,0278 ha, zapisanej w KW KZ1R/00025255/7.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opracowanie Studium Wykonalności na przedsięwzięcie pod nazwą Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach
  Barbara Fornal      20.04.2016 godz. 13:28
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny: Budowie obiektu liniowego  sieci gazowej średniego ciśnienia na działce położonej w m. Konarzew
  Rafał Markowski      19.04.2016 godz. 23:52
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 19 kwietnia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie obiektu liniowego – sieci gazowej średniego ciśnienia na działce położonej w m. Konarzew gmina Zduny, oznaczonej nr ewid. 264/46.

 

Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wydzierżawienia, połozonych na terenie Gminy Zduny. (działka 1513/2)
  Rafał Markowski      19.04.2016 godz. 23:51
 

Burmistrz Zdun zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2015 r., poz. 1774) informuje, że zamierza przeznaczyć do wydzierżawienia działkę nr 1513/2  o powierzchni 0,0600 ha położoną w Baszkowie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa budynku garażowego OSP w miejscowości Perzyce
  Rafał Markowski      19.04.2016 godz. 23:51
 

Gmina Zduny  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa budynku garażowego OSP w miejscowości Perzyce”.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko OŚ.6220.10.2015
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      08.04.2016 godz. 11:44
 

Burmistrz Zdun zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej chlewni tuczników do obsady 140 DJP, na terenie gospodarstwa o łącznej maksymalnej obsadzie wynoszącej po rozbudowie 203 DJP, zlokalizowanej na działce nr ewid. 45/1, obręb Bestwin, gmina Zduny”.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy (działka nr 744 o pow. 2,6680ha Zduny)
  Rafał Markowski      06.04.2016 godz. 16:25
 

Burmistrz Zdun podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Nieruchomość gruntowa niezabudowane stanowiąca własność Gminy i Miasta w Zdunach: działka nr 744 o powierzchni 2,6680 ha, położona obręb miasto Zduny, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00026921/4, wartość działki, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 479 700,00 zł ( słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) plus należny podatek VAT w wysokości 23 %

 

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDUNY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
  Rafał Markowski      29.03.2016 godz. 13:52
 

Na podstawie art.11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2015.199 ze zm.) i art. 54 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353 ze zm.) oraz uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 lutego 2015 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.04.2016 r. do 27.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, ul. Rynek 2 pokój nr 24, w godzinach 8:00 – 15:00.

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl