0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Zdun o wszczęciu na wniosek P4 Play Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika Mateusza Kuglera, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play na nieruchomości położonej w Zdunach ul. Krotoszyńska , oznaczonej nr ewid. 793/2.
 Rafał Markowski      17.03.2017 godz. 14:49


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm./

BURMISTRZ ZDUN

Informuje, że w dniu  15  marca  2017 roku zostało wszczęte na wniosek P4 Play Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7 reprezentowanej przez Pełnomocnika  Mateusza Kuglera, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej  operatora P4 Play na nieruchomości położonej w Zdunach ul. Krotoszyńska , oznaczonej nr ewid. 793/2.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2 pokój 213, od poniedziałek – wtorek i czwartek – piątek w godzinach od 8:00 do 14:00, środa od 9:00 – 16:00   zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

Burmistrz Zdun
/-/ Tomasz Chudy 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl