0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 957/1, 954 w m. Zduny ul. Sulmierzycka dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej
 Rafał Markowski      14.06.2017 godz. 23:42OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. / oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 957/1, 954 w m. Zduny ul. Sulmierzycka dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2 pokój 213, od poniedziałek – wtorek-czwartek – piątek w godzinach od 8:00 do 14:00 , środa od 9:00 – 16:00 zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

Burmistrz Zdun
/-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl