0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Ogłoszenie o PRZEDŁUŻENIU terminu powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny
 Magdalena Poprawska      23.01.2018 godz. 13:45


OGŁOSZENIE

o przedłużeniu terminu powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073 ze zm.) i art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 19.02.2018 roku.

Przedłużeniu ulega również termin składania uwag do projektu Studium do dnia 13.03.2018 roku.

Załączniki dostepne są pod adresem: http://www.zduny.bip.cc/?p=news&id=799

 

                                                     Burmistrz Zdun 

                                                   /-/ Tomasz Chudy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl