0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
 Alicja Drejkarz-Ostój      30.01.2018 godz. 9:16


OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z 2017 r. poz. 1073  ze zm./

BURMISTRZ ZDUN

informuje, że w dniu  29 stycznia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej  średniego ciśnienia  z rur PE 100 dn 63  na działkach położonych w m.  Konarzew, ul. Szczerkowska – dz. nr 153 i ul. Rolna – dz. nr 166.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, pokój 213, w poniedziałek-wtorek-czwartek–piątek w godzinach od 800 do 1400, w środę od 900 – 1600  zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji, a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

                                                                                                                            Burmistrz Zdun

                                                                                                                        /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl