0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Burmistrz Zdun podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Alicja Drejkarz-Ostój      13.02.2018 godz. 10:16


1. Burmistrz Zdun działając na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy, położone obręb miasto Zduny oznaczone numerami ewidencyjnymi:

1) dz. 2576 o powierzchni 0,0024 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00027652/4.

2) dz. 2578 o powierzchni 0,0024 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00027652/4.

3) dz. 2582 o powierzchni 0,0024 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00027652/4.

4) dz. 2584 o powierzchni 0,0024 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00027652/4.

5) dz. 2586 o powierzchni 0,0024 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00027652/4.

6) dz. 2588 o powierzchni 0,0024 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00027652/4.

7) dz. 2590 o powierzchni 0,0025 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1R/00027652/4.

2. Wartość działek, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego, poz.1-6  wynosi 1777,00 zł (słownie: tysiąc siedemset siedemdziesiąt siedem złotych), poz. 7 – 1851,00  zł (słownie: tysiąc osiemset pięćdziesiąt jeden złotych) plus należny podatek VAT.

3. Przedmiotowe nieruchomości zostaną sprzedane w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Termin i miejsce przetargu zostanie podany w oddzielnym ogłoszeniu.

4. Nieruchomości położone są przy ulicy 1. Maja. Zgodnie ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 29.12.1998 r., Uchwała Rady Miejskiej w Zdunach Nr 21/98 (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 12, poz. 201) stanowią tereny urządzeń i komunikacji, oznaczenie planu 32 KS/98 i są usytuowane w otoczeniu zabudowy garażowej.

5. Osoby, którym przysługuje roszczenie do nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, a także poprzedni właściciele prawa własności do tych nieruchomości oraz ich spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu tych nieruchomości pod warunkiem, iż złożą wniosek o ich nabycie w terminie

27 marca 2018 r.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zdunach ul. Rynek 2, pok. 213, tel. 62 7215001

                                                                                                                        Burmistrz Zdun

                                                                                                                       /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl