0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "Tydzień Seniora w Gminie Zduny"
 Alicja Drejkarz-Ostój      01.09.2017 godz. 14:12


Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Działania na rzecz osób starszych i dyskryminowanych grup społecznych” pod nazwą: „Tydzień Seniora w Gminie Zduny”.

 

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o

charakterze lokalnym – „Tydzień Seniora w Gminie Zduny”.

 

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                     Zduny, 01 września 2017 r.

ul. Rynek 2

63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

„Działania na rzecz osób starszych i dyskryminowanych grup społecznych”

pod nazwą:

Tydzień Seniora w Gminie Zduny

Ofertę w dniu 30 sierpnia 2017 r. złożyło Stowarzyszenie „RAZEM DLA KONARZEWA”.

Wartość wnioskowanej dotacji – 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych 00/100 złotych.

Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.cc.  Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (w Sekretariacie Urzędu, I piętro) oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 7 września 2017r.

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl