0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "Organizacja wyjazdu integracyjno-turystycznego - Integracja bez barier - do Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Krośnicach"
 Alicja Drejkarz-Ostój      12.09.2017 godz. 9:53


Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, sportu i zdrowego stylu życia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin” pod nazwą: „Organizacja wyjazdu integracyjno-turystycznego - Integracja bez barier – do Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Krośnicach”.

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym – „Organizacja wyjazdu integracyjno-turystycznego - Integracja bez barier – do Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Krośnicach

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                           Zduny, 12 września 2017 r.

ul. Rynek 2

63-760 Zduny

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

„Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, sportu i zdrowego stylu życia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin”

pod nazwą:

Organizacja wyjazdu integracyjno-turystycznego - Integracja bez barier – do Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Krośnicach

Ofertę w dniu 11 września 2017 r. złożyło Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy w Zdunach.

Wartość wnioskowanej dotacji – 1 500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych.

Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.cc.  Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (w Sekretariacie Urzędu, I piętro) oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 18 września 2017r.

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl